సంచికలో తాజాగా

My Profile

Close
Profile Details
వెంకటేశ్వర్లు
పురిఘెళ్ల

పురిఘెళ్ల వెంకటేశ్వర్లు పద్య రచనకు పెట్టింది పేరు. ప్రాచీనతకు ఆధునికతతో ముడిపెట్టి ఛందోబద్ధమైన పద్యరచనను వెలయించడంలో దిట్ట.

Social Profiles
Account Details

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!