సంచికలో తాజాగా

My Profile

Close
Profile Details
ముకుంద రామారావు
యల్లపు

ముకుంద రామారావు భావకవిత్వాన్ని తలపింపజేసే వచన కవిత్వాన్ని సృజించే విభిన్నమైన కవి. "వలసపోయిన మందహాసం" వీరి సుప్రసిద్ధ కవితా సంపుటి.

Social Profiles
Account Details

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!