తప్పక చదవండి:

My Profile

Close
Profile Details
ముకుంద రామారావు
యల్లపు

ముకుంద రామారావు భావకవిత్వాన్ని తలపింపజేసే వచన కవిత్వాన్ని సృజించే విభిన్నమైన కవి. "వలసపోయిన మందహాసం" వీరి సుప్రసిద్ధ కవితా సంపుటి.

Social Profiles
Account Details

All rights reserved - Sanchika™

error: Content is protected !!