సంచికలో తాజాగా

2 Comments

  1. 1

    కమల

    వదినగారు వ్యాపారం కుడా చేస్తున్నారన్నమాట ! కథ బాగుంది. మొగుడికి వ్యాపారం లో ఏమిటి ఇంటి ఖర్చులల్లోను రెండు ఎల్క్కలు చూపిస్తారు చాలా మంది 🙂

    Reply
    1. 1.1

      G.S.Lakshmi

      అమ్మో.. మీరు చెప్పిన ఇల్లాళ్ళు మా వదినని మించిపోయేలా ఉన్నారే కమలగారూ..

      Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!