సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    sarat babu

    వినాయక చవితి శుభ సందర్భంలో మన సంచికను కథ, కవిత, వ్యాస రచనల తాజా ప్రచురణలతో మరింత ఉన్నతంగా వెలువరించారు. నిర్వాహకులకు సారస్వత శుభాకాంక్షలు.. మనఃపూర్వక అభివందన చందనాలు

    Reply

Leave a Reply to sarat babu Cancel Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!