సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    వృద్ధుల కళ్యాణరామారావు

    నన్ను రాయమంటే ఒక్క అక్షరం హెచ్చు రాయను, ఒక్క అక్షరం తీసీను.

    Reply

Leave a Reply to వృద్ధుల కళ్యాణరామారావు Cancel Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!