సంచికలో తాజాగా

One Comment

 1. 1

  కస్తూరి మురళీ కృష్ణ

  This comment is by Lakshmi Raghava

  పాద చారితో ప్రయాణం తో ఎన్నో విషయాలు నన్ను పలకరిస్తున్నాయి.

  ఇన్ని రోజు లూ నేను చేసిన రచనలు, నీవు ఏమి చెప్పలనుకున్నావో
  చెప్పావా..అని నన్ను నిలదీస్తున్నాయి…

  నన్ను నేను శోదించు కోలేదు ఎప్పుడూ…నాలోనే వున్న ఒక వేదనలత, నాతోబాటూ
  జీవించే ఒక విప్లవ మూర్తి, లోన వుండే జీవన్ మూర్తి…మానసి…మనిషి లో
  వున్న అన్ని గుణాలకూ పేర్లు పెట్టి పలకరిస్తే ఎన్నో సంభాషణలు జరుగుతాయి.
  ఇంకో తోడు అవసరమే లేదు…

  ఇలా కూడా రాసేయ్యచ్చా?? ఈ సత్యాలన్నీ వేరేవాళ్ళకు ఎందు కు తెలియాలి??
  నాకు ఎదురవుతున్న ప్రశ్న…

  ప్రకృతిలో మమేకం అయినప్పుడు పలకరించే ప్రతి జీవీ అనుభవానికి వచ్చినవే…

  వేదాంతాలు వల్లె వేయకుండా ఎన్నో సత్యాలు చెబుతున్న పాదచారితో ప్రయాణం
  నాకో గమ్యం చూపుతుందా??? ఎందుకో అర్థం కావటం లేదు…

  అసలు కథే లేని సీరియల్ మీరు రాయటమూ, వారు ప్రచురించడమూ…నాలాటి పాఠకుడు
  లోపలి ప్రయాణం ఇదీ అన్న అనేక సంగతులు తెలుసు కోవటమూ ప్రపంచాన్ని కూడా మరో
  దృష్టి తో చూస్తున్నట్టు వుంది..

  పాదచారి లో కొన్నిభాగాలు చదివాక నా ఆలోచనా పరంపర …


  Lakshmi Raghava

  పాద చారితో ప్రయాణం తో ఎన్నో విషయాలు నన్ను పలకరిస్తున్నాయి.

  ఇన్ని రోజు లూ నేను చేసిన రచనలు, నీవు ఏమి చెప్పలనుకున్నావో
  చెప్పావా..అని నన్ను నిలదీస్తున్నాయి…

  నన్ను నేను శోదించు కోలేదు ఎప్పుడూ…నాలోనే వున్న ఒక వేదనలత, నాతోబాటూ
  జీవించే ఒక విప్లవ మూర్తి, లోన వుండే జీవన్ మూర్తి…మానసి…మనిషి లో
  వున్న అన్ని గుణాలకూ పేర్లు పెట్టి పలకరిస్తే ఎన్నో సంభాషణలు జరుగుతాయి.
  ఇంకో తోడు అవసరమే లేదు…

  ఇలా కూడా రాసేయ్యచ్చా?? ఈ సత్యాలన్నీ వేరేవాళ్ళకు ఎందు కు తెలియాలి??
  నాకు ఎదురవుతున్న ప్రశ్న…

  ప్రకృతిలో మమేకం అయినప్పుడు పలకరించే ప్రతి జీవీ అనుభవానికి వచ్చినవే…

  వేదాంతాలు వల్లె వేయకుండా ఎన్నో సత్యాలు చెబుతున్న పాదచారితో ప్రయాణం
  నాకో గమ్యం చూపుతుందా??? ఎందుకో అర్థం కావటం లేదు…

  అసలు కథే లేని సీరియల్ మీరు రాయటమూ, వారు ప్రచురించడమూ…నాలాటి పాఠకుడు
  లోపలి ప్రయాణం ఇదీ అన్న అనేక సంగతులు తెలుసు కోవటమూ ప్రపంచాన్ని కూడా మరో
  దృష్టి తో చూస్తున్నట్టు వుంది..

  పాదచారి లో కొన్నిభాగాలు చదివాక నా ఆలోచనా పరంపర …


  Lakshmi Raghava

  Reply

Leave a Reply to కస్తూరి మురళీ కృష్ణ Cancel Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: