సంచికలో తాజాగా

My Profile

Close
Profile Details
భరద్వాజ్
వెలమకన్ని

భరధ్వాజ్ వెలమకన్ని బ్లాగులలో మలక్‌పేట రౌడీలా సుప్రసిద్ధులు. తన విట్టీ రిపార్టీలకు, పారడీలకు, పన్ను (pun) లకు ఫేమస్ అతని పెన్ను.

Social Profiles
Account Details

All rights reserved - Sanchika™