సంచికలో తాజాగా

My Profile

Close
Profile Details
శ్రీలక్ష్మి
చివుకుల

చివుకుల శ్రీలక్ష్మి కథ రచయిత్రి. చక్కని కవయిత్రి. విజయనగరం గురించి పరిశోధించి ఆది మానవుడి నుంచి నేటి వరకూ విజయనగర చరిత్రను పరిశోధించి "విజయనగర వైభవానికి దిక్సూచి " అనే వెయ్యి పేజీల గ్రంథరూపంలో ప్రచురించారు.

Social Profiles
Account Details

All rights reserved - Sanchika™