సంచికలో తాజాగా

My Profile

Close
Profile Details
సుప్రసన్నాచార్య
కోవెల

కోవెల సుప్రసన్నాచార్య ప్రఖ్యాత కవి, విమర్శకులు. పలు గ్రంథకర్త. శ్రీ అరవిందో తత్వ చింతానామృత పానమత్తుడు. ప్రౌఢ గంభీరం వారి కవితా విమర్శ.

Social Profiles
Account Details

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!