సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    నరహరి శెట్టి ప్రసాద్

    నీరజా భానోట్ వంటి వీర వనిత త్యాగమూర్తి గాథను పరిచయం చేసిన రచయిత నాగలక్ష్మి గారికి అభినందనలు.

    Reply

Leave a Reply to నరహరి శెట్టి ప్రసాద్ Cancel Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!