సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    Raji

    చాలా బావుంది వివరంగా సంధ్యా ! ఏ క్షేత్రదర్శనమైన అందరికీ తెలియచేయాలనే నీ సద్బుద్ధి మెచ్చుకోతగ్గది

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!