సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    పుట్టి . నాగలక్ష్మి

    “రాజు సైతం సామాన్యుల్లా అన్నీ ఆచరించాలి” ఎంత మంచి పరిపాలన

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: