సంచికలో తాజాగా

వెలమకన్ని భరద్వాజ్ Articles 1

భరధ్వాజ్ వెలమకన్ని బ్లాగులలో మలక్‌పేట రౌడీలా సుప్రసిద్ధులు. తన విట్టీ రిపార్టీలకు, పారడీలకు, పన్ను (pun) లకు ఫేమస్ అతని పెన్ను.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!